Migrationsrätt

ASYL

Du som flytt ditt hemland på grund av förföljelse, eller risk för annan skyddsgrundande behandling har enligt internationella konventioner rätt att söka asyl i Sverige.  Att vara hotad eller förföljd av staten, samhället i övrigt, eller familjen, på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet, kan utgöra ett skäl för att få asyl i Sverige. Du som ska ansöka om asyl har i många fall rätt till ett juridiskt biträde som bekostas av staten. Du kan då önska den jurist du vill ha. Vi tar uppdrag som offentligt biträde både gentemot Migrationsverket och inför domstol. Kostnaden betalas av staten.

FÖRVAR

Den som tas i förvar har rätt till ett juridiskt ombud. Vi hjälper dig att överklaga förvarsbeslutet till domstol och arbetar hårt för att försöka få förvarsbeslutet hävt så fort som möjligt. 

Verkställighetshinder

Du som fått avslag på din asylansökan, och har fått ett beslut om avvisning eller utvisning, har i vissa fall möjlighet att få en ny prövning av din rätt till asyl. Det gäller om det tillkommer nya omständigheter i ditt fall, som inte prövats tidigare. Du kan då ansöka om verkställighetshinder för att avbryta utvisningen. Om du inte tidigare uppgivit att du är hbtq-person, är det alltid en ny omständighet som kan utgöra verkställighetshinder. Andra saker som kan utgöra nya omständigheter är en drastiskt försämrad situation för hbtq-personer i ditt hemland, om du blivit efterlyst, eller om du förekommit med namn och bild i media där det framgår att du är hbtq-person. Vi hjälper dig gärna med ansökan. 

Europadomstolen och FN:s tortyrkommitte

Om du fått avslag på din asylansökan i samtliga instanser, och Migrationsöverdomstolen inte ger prövningstillstånd, kan det finnas en möjlighet att överklaga ditt ärende internationellt. Det kan ske antingen till Europadomstolen för mänskliga rättigheter, eller till FN:s kommitté mot tortyr. Vi hjälper dig gärna med din process!


Brottmål

Målsägandebiträde

Du som blivit utsatt för brott, och därmed är målsägande, har i många fall rätt till ett eget juridiskt biträde under rättsprocessen som kallas för målsägandebiträde. Det är en jurist som är särskilt förordnad för att vara ett stöd för dig och tillvarata dina rättigheter under processen, samt föra din talan i en eventuell process om skadestånd. Rätten gäller framförallt vid brott mot person, såsom exempelvis misshandel eller sexualbrott. Målsägandebiträdets arbete är gratis för dig.

Vi tar uppdrag som målsägandebiträde över hela landet, och kan även hjälpa till med polisanmälan. Vi har särskild kompetens i fråga om hatbrott. 


Privat ombud 

Självklart kan du också anlita någon av oss som privat ombud om du behöver stöd i en rättsprocess där ombud inte betalas av staten. Det kan till exempel gälla överklagande av vissa förvaltningsbeslut, stöd i ett tvistemål om rätt till skadestånd, diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet, uppdrag som privat försvarare eller något annat. I vissa fall kan du få hjälp med kostnaden från rättsskyddet som finns i din hemförsäkring, eller i annat fall via den särskilda statliga rättshjälpen. Vi hjälper i så fall till med ansökan.

tvistemål

Tvångsvård:

lvu/lvm/lpt/lrv

När två parter inte kommer överens uppstår vad som inom juridiken kallad en tvist. Om de inblandade inte kan lösa situationen själva, kan en tingsrätt pröva tvisten. Prövningen kallas då för ett tvistemål. Det kan gälla allt från konsumenttvister till tvister om barns vårdnad, boende och umgänge. I många fall har du rätt att få kostnaden för ett ombud delvis ersatt. Vi åtar oss uppdrag inom alla typer av tvistemål!

I mål om tvångsvård av missbrukare, mål om rättspsykiatrisk vård och mål om psykiatrisk tvångsvård har man oftast rätt till en advokat eller jurist som tillvaratar ens intressen. Även när socialtjänsten omhändertar barn eller ungdomar med tvång enligt LVU har barnet eller ungdomen rätt till ett offentligt biträde. Vårdnadshavarna har även de rätt till en jurist som tillvaratar deras intressen. Samtliga parter har rätt att önska den advokat eller jurist de vill ha. Vi åtar oss uppdrag inom alla tvångsvårdslagstiftningar.